شعار امروز مردم تهران:‌ ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما

شعار مردم تهران علیه صدا و سیمای آخوندی:  ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما