آخوند علم الهدی در نمایش جمعه مشهد، درباره بحران شقه رژیم و شکست خامنه ای در نمایش انتخابات و پیامدهای شعار نه جلاد نه شیاد، برای نظام ولایت فقیه گفت: «دارند استوانه نظام ولایت فقیه را سست و بی روح می کنند».

صفحه13 از5249