Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

پرده اول:

حکومت مستبد و سرکوبگر هر چهار سال یکبار جهت نمایش «مشروعیّت» خویش دست به شعبده بازی انتخابات ریاست جمهوری می زند و با انواع تقلّبات و جعلیّات، اعلام آمار می کند و مذبوحانه سعی دارد که به اذهان مردم و افکار عمومی سراسر جهان القاء نماید که در زیر نعلین ولی فقیه هم می شود صاحب دموکراسی بود و انتخابات را به نحو احسن و آزاد برگزار نمود.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

انقلاب سفید شاه در راه بود. ده سال بعد از رفراندوم مرحوم دکتر مصدق در اولین همه پرسی تاریخ ایران مجلسی را که اکثر اعضای آن دست نشانده دربار بودند با رای ۹۹ درصد مردم منحل کرده بود و این در واقع مشروعیت شاه را تمام و کمال از بین برده بود و شاه ده سال بعد می خواست ضمن یک چرخش از نظام فئودالی به نظام بوروژوایی، آثار آن رفراندوم را حداقل در شکل هم که شده از بین ببرد. در هر جمعی که شکل می گرفت موضوع روز، شاه و اصلاحات ارضی و انقلاب سفیدش بود. همسایه‌های پدرم به مغازه پیراهن دوزیش، «پیراهن آسیا» در خیابان شاهپور بالای میدانی به همین نام می آمدند و بینشان بحث درمی گرفت.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

در سال ۱۳۶۱، وقتی در استانبول بودم، علاوه بر مجاهدینی که توسط خود سازمان به آنجا منتقل شده بودند، با بسیاری مجاهدان برخورد کردیم که به صورت تکی یا دو نفره خود را به آنجا رسانده بودند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه7 از660