Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

روزگار خلف خمینی را ببینید که چگونه عبرت روزگاران و انگشت نمای جهان شد. حکومتی که در آستانه فروپاشی خفت باری قرارگرفته حتی مافیای تجارت بی چشم روی جهان که برای کسب مال در قرون ۱۸ و ۱۹ به آسیای دور لشکرکشی می‌کردند و از ارتکاب هیچ جنایتی فروگزار نبودند و می‌کشتند و می‌بردند و آتش می‌زدند، از معامله با این رژیم شرم دارند. دیگر خبری از تورهای گردشگری ولگرد نظام در فرنگ نیست هرچه با زد وبندو پرداخت رشوه، چهار سال دیگر شیخ فری را بر اریکه قدرت پوشالی برای مودت با جبهه استمالت و مماشات، رشته بودند نیز پنبه شد. این مجازات دجالانی است که ردای پیامبر را در شانه و عصای موسی را در دست و انجیل عیسی را بنا حق در گردن داشت تا ۶۰۰ سال در سرزمین ایران حکومت براند بسیار زودتر از آنکه فکر می‌کرد این اصطلاح و تکیه‌کلام آقای مسعود رجوی را که "افعی هرگز کبوتر نمی‌زاید" را باثبات رساند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

 

افتضاح و ابعاد دو دور از نمایش مناظره میان کاندیداهای «ولایت مدار» برای رسیدن به پست ریاست جمهوری نظام آخوندی به حدی است که شبکه‌های اجتماعی اکنون مملو از «متلک، شعر» و یا انواع و اقسام «جوک و طنز» علیه باندهای حکومتی شده است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

پرسید : پلید تر از حاکمان جمهوری اسلامی سراغ داری؟

گفتم: آری؛ آنان که جنایت های این ها را می بینند و همچنان به تایید شان می پردازند!

پرسید از این دو گروه پلید تر هم سراغ داری؟

گفتم: آری؛ آنان که پلیدی های این دو گروه را می بینند و در مقابلشان سکوت می کنند!

پرسید: از اینان پلید تر هم سراغ داری؟

گفتم: آری؛ آنان که ادعای مبارزه با حاکمان جمهوری اسلامی را دارند و استراتژی مبارزاتی شان دفاع از عملکرد این نظام است!

پرسید: از اینها که بر شمردی پلید تر هم سراغ داری؟
 

گفتم : آری؛ آنان که ایران و خارج از ایران را ییلاق و قشقلاق می کنند، از آخوندهای حاکم هم بدشان می آید، اما اگر درخارج با کسی رو به رو شوند که پای مبارزه با رژیم را پیش بکشد، پرخاشگرانه بهش می گویند: اگر جرات داری برو داخل ایران مبارزه کن!

پرسید: از همه ی اینها پلید تر هم سراغ داری؟

گفتم: آری؛ آنان که همسو و همکلام و با منطق و شیوه ی نظام آخوندی، مقاومت ایران و مبارزان پیشتاز آزادی را مورد حمله و هجوم قرار می دهند و اسمش را می گذارند: انتقاد!

پرسید برای این گروه ها مصداقی هم داری؟

گفتم : اگر هنوز مصداقی ندیده ای، برو سراغ چشم پزشک!

جمشید پیمان: پلید تر از حاکمان جمهوری اسلامی!

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

خلع ید

هریک از ادارات کل عهود وقراردادها وسازمانهای بین المللی وزارتخارجه های دنیا که با چندین ده زبان مختلف، هرکدامشان مرجع رسمی از مجموع ۱۹۷ کشور مستقل دنیا هستند. از این تعداد، ۱۹۵ کشور مستقل عضوسازمان ملل می باشند، ( با احتساب دو مجموعه رسمی مستقل که نقش ابزور، همطراز عضو را دارند یعنی واتیکان و فلسطین). درحقیقت و درعمل تعداد کشورهای دنیا ۱۹۸است، ولی بسیاری از کشورهای دنیا، هنوز تایوان را که آنهم دولت و وزارتخارجه دارد، برسمیت نشناخته اند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه13 از660