Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

دو هفته از گردهمایی باشکوه ویلپنت میگذرد. اما هنوز شور و حال وصف ناشدنی از حمایتهای پربار و پرشور هواداران این مقاومت یا بهتر بگویم یاوران همیشگی مردم ایران همراه با اهتزاز پرچم‌های سه رنگ خورشید نشان که از یک همبستگی ملی برای آزادی هموطنان میگذرد... ... روزهای مرا پر میکند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

جماعتى که منافع خود را در برقرار ماندن نظام ولایت‌فقیه می‌بینند عادت دارند به خود بگویند که جواد ظریف را دوست دارند و " تبحر" دیپلماتیک او را با آب و تاب بسیار مورد تحسین و تمجید قرار می‌دهند و با عرض معذرت از همه‌ی هموطنان عزیز او را با مرحوم مصدق هم مقایسه می‌کردند (بعد از برجام این شوخ چشمی‌ها تا حدى فروکش کرده است).

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

آنروز
کاوه بر درگاه غار ژرف تار ضحاک ظاهر شد
با درفشی گسترده در افق آرزو
آنروز
برای رهایی ایران زمین اهورایی مان
از هرپلیدی و پلشتی اعلام برائت شد
فریاد خلع ید از خونریز ایران سوز
خلع دژخیمان سیاه سر و سپید سر، جلاد و شیاد!
خلع یدشان از سرنوشت ملت کهن مان
از ثروت و هست و نیست و آب و خاک باد و آتش مان
از منابع و دارو ندار به یغمای جهل و جور و فساد رفته مان

صفحه2 از667