نگاهی به «تصوّف اسلامی»

نگاهی به «تصوّف اسلامی»

تصوّف اسلامی یا «تصوّف بغداد», به‌ خلاف اسلام و شیوۀ پیامبر، در پشمینه ‌پوشی (=صُوف به معنی پشم گوسفند است و تَصَوّف یعنی لباس پشمی پوشیدن)، ریاضت‌کشی و گریز از مردم، زهد و تنزّه‌ طلبی فردی، خودآزاری، و دوری از شادی و برخورداری از زندگی و وحشت از غضب خدا و عذاب دوزخ, خود را نشان می دهد.

در آشپزخانۀ زبان فارسی!  (دربارۀ کاربرد فعل «خوردن» در زبان فارسی)

در آشپزخانۀ زبان فارسی!
(دربارۀ کاربرد فعل «خوردن» در زبان فارسی)

«مارکز از شما خداحافظی می کند»

«مارکز از شما خداحافظی می کند»

«طنز حافظ » ـ شفیعى کدکنى

«طنز حافظ» ـ دکتر شفیعى کدکنى

«هرکس اندک تأمّلى در شعرِ حافظ داشته باشد، به نیکى دریافته است که ‏یکى از برجسته‏ ترین ویژگى‏هاى شعر او، لحن طنزآمیز کلام اوست. مثلاً در این ‏بیت:

"یارب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید
 دود آهیش در آیینۀ ادراک انداز"

صفحه5 از64