راه آهن (=ماشین دودی) بين تهران و حضرت عبدالعظيم (=دروازۀ شهر ری) به سال 1306هجري قمري (18سال پیش از پیروزی انقلاب مشروطه) گشايش يافت. هنگامي كه ناصرالدّينشاه در فرنگ بود، امتياز راه آهن را بلژيكيها داشتند. وقتي از فرنگ برگشت، سفير بلژيك در تهران از او رسماً تقاضاكرد كه روزي با راه آهن به حضرت عبدالعظيم برود. ناصرالدّينشاه همراه با پذيرش اين درخواست، يكي از عيدهاي مذهبي را براي انجام اين كار تعيين كرد. راه آهن تهران ـ عبدالعظيم در آن روزِ مشخص شده،، به شاه و همراهانش اختصاص يافت.

دیباچۀ گلستان سعدی ـ سبب تأليف کتاب


بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست/ بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست

اي آفتاب حُسن! برون آ, دمي ز ابر / كان چهرة مُشعشعِ تابانم آرزوست

زين همرهان سست عناصر دلم گرفت/ شير خدا و رستم دستانم آرزوست

جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او / آن نور روي موسيِ عمرانم آرزوست

زين خلق پرشكايت گريان شدم ملول/ آن هاي و هوي و نعرۀ مستانم آرزوست

يك دست جام باده و يك دست زلف يار/ رقصي چنين ميانة ميدانم آرزوست

حمید مصدّق، شاعر و حقوقدان معروف ایرانی، در 10بهمن1318 شمسی در شهرضای استان اصفهان زاده شد و در 7آذر 1377، در 59سالگی در تهران درگذشت.