Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

مرغ آمین ـ نیما

مرغ آمین ـ نیمایوشیج

 نیما یوشیج (زادۀ 21آبان 1274 ـ درگذشته در13دی1338) در زمستان 1330 که شعر معروف «مرغ آمین» را در تجریش تهران سرود، 56ساله بود. نیما این شعر را در اوج جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق و پس از «خلع یَد» از «شرکت نفت ایران ـ انگلیس» در 10مهر1330 و اخراج 350 کارشناس نفتی انگلیسی از ایران، سرود.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

 رحمت و لعنت ـ عین القضات همدانی

رحمت و لعنت ـ عین القضات همدانی

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

 «سی و سه پل» جفادیده!

«سی و سه پل» جفادیده!
«بنا‌ به گزارشهای دریافتی، مردم اصفهان امروز سه‌شنبه 18 آبان شاهد ترک خوردن ناگهانی "سی و سه پل" بودند. برخیها علت این موضوع را به خشک شدن آب زاینده رود نسبت می‌دهند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

کو خریدار؟ حراج است حراج!

کو خریدار؟ حراج است حراج! ـ نسیم شمال

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه13 از62