«عمو سبزی فروش», سرود ملی ایران!

«عمو سبزی فروش», سرود ملی ایران!

«به‌آفتاب سلامی دوباره خواهم داد»

«به‌آفتاب سلامی دوباره خواهم داد»

 زنان قاجار - تاج السّلطنه- همبستگی ملی تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار در خاطراتش درباره زنان در دورهٔ قاجار چنین می نویسد: «... اگر زن‌ها در این مملکت، مانند سایر ممالک، آزاد بودند و حقوق خود را مقابل داشته و می‌توانستند در امور مملکتی و سیاسی داخل بشوند و ترقّی کنند، یقیناً من راه ترقی خود را در وزیر شدن و پایمال کردن حقوق مردم و خوردن مال مسلمانان و فروختن وطن عزیز خود نمی‌دانستم و یک راه صحیحی با یک نقشهٔ محکمی برای ترقّی خود انتخاب می‌کردم. هیچ‌وقت با مال مردم، خانه و پارک، اثاثیه، کالسکه و اتومبیل نمی‌خریدم بلکه با زحمت و خدمت به‌دست می‌آوردم...

فردوسی نظم و شعر را به یک معنی به کار می برد. آنجا که می گوید: «پی افکندم از نظم، کاخی بلند».
امّا در شعر معاصر ایران، گاه نظم و شعر، درست در نقطه مقابل هم قرار می گیرند و شاعرانی را می یابیم که این دو را کاملاً از هم متمایز و متفاوت می بیند مانند ملک الشعرای بهار که می گوید: «ای بسا ناظم که اندر عمر خود شعری نگفت».

صفحه13 از64