«آخ عجب سرماست امشب، ای ننه»!  نسیم شمال

«آخ عجب سرماست امشب، ای ننه»!

 سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)

نمایشنامۀ «محاکمۀ میرزا رضای کرمانی»

نمایشنامۀ ناتمام «محاکمۀ میرزا رضای کرمانی»

مرغ آمین ـ نیما

مرغ آمین ـ نیمایوشیج

 نیما یوشیج (زادۀ 21آبان 1274 ـ درگذشته در13دی1338) در زمستان 1330 که شعر معروف «مرغ آمین» را در تجریش تهران سرود، 56ساله بود. نیما این شعر را در اوج جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق و پس از «خلع یَد» از «شرکت نفت ایران ـ انگلیس» در 10مهر1330 و اخراج 350 کارشناس نفتی انگلیسی از ایران، سرود.

 رحمت و لعنت ـ عین القضات همدانی

رحمت و لعنت ـ عین القضات همدانی