محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی با شعار رای من سرنگومی - بروکسل

سه شنبه ۵ اردیبهشت - محکومیت نمایش انتخاباتی قلابی فاشیسم مذهبی در ایران توسط جمعی از حامیان مقاومت در بروکسل با شعار نه به آخوند شیاد نه به آخود جلاد رای من سرنگونی

محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی با شعار رای من سرنگومی - بروکسل

محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی با شعار رای من سرنگومی - بروکسل

محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی با شعار رای من سرنگومی - بروکسل

محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی با شعار رای من سرنگومی - بروکسل