تحریم نمایش انتخابات قلابی آخوندی توسط حامیان مقاومت در مالمو

تحریم نمایش انتخابات قلابی آخوندی توسط حامیان مقاومت در مالمو - سوئد - شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۶

تحریم نمایش انتخابات قلابی آخوندی توسط حامیان مقاومت در مالمو

تحریم نمایش انتخابات قلابی آخوندی توسط حامیان مقاومت در مالمو