همبستگی با جنبش دادخواهی -یوتوبوری - سوئد

تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت ایران در یوتوبوری سوئد،‌ در محکومیت موج فزاینده اعدامها در ایران

فراخوان برای آزادی زندانیان سیاسی - مریم اکبری منفرد

همبستگی با کارزار جهانی جنبش دادخواهی

تظاهرات علیه نقض حقوق بشر و اعدامها در ایران - یوتوبوری

تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت در یوتوبوری - سوئد - به مناسبت روز دانشجو ۱۶ آذر

همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران - فراخوان برای آزادی زندانیان سیاسی

محکومیت موج اعدام های فزاینده توسط رژیم ضدبشری آخوندی

صفحه11 از172