روزشنبه 24 بهمن به دعوت جامعه ايرانيان هوادار شوراي ملي مقاومت ايران در ساساري يك تظاهرات اعتراضي در ميدان ايتاليا در شهرساساري و در حمايت از قيام آفرينان در ايران و در اعتراض به سركوب وحشيانه و اعدام دستگير شدگان, برگزارشد. در اين تجمع علاوه بر ايرانيان مقيم اين شهر تعداد زيادي از شهروندان ايتاليايي نيز به نشانه همبستگي و حمايت از قيام قهرمانانه جوانان و دانشجويان شركت داشتند و با حضور خود با قيام مردم و مقاومت ايران اعلام همبستگي نمودند .
اين اكسيون كه ابتدا با سكوت شروع شد با شعارهاي مرگ برديكتاتور ادامه يافت سپس شهردار شهر ساساري با حضور خود در اين آكسيون  همبستگي خود را باتظاهركنندگان و با قيام آفرينان ايران اعلام نمود .
همچنين سه كانال تلويزيوني اصلي استان ساردنيا به نامهاي:
RAI  3 (كانال سراسري ساردنيا)
ANTENNA  1 (كانال ساردنيا)
 tele  gionali    در اين آكسيون حضور داشتند و گزارش و فيلم و عكس تهيه نمودند.
اين تظاهرات  ساعت 18 آغازشد و  ساعت 20 به پايان رسيد.

 

 

 

 

 

پروفسور ريموند تنتر عضو پيشين شوراي امنيت ملي آمريكا  ورئيس كميته سياست ايران در واشينگتن درمصاحبه با فرانسه 24 معتقد است در مورد راه حل بحران اتمي، علاوه بر تحريمهاي همه جانبه عليه رژيم ايران حمايت از مجاهدين و شوراي ملي مقاومت به عنوان تنها راه حل تغيير دموكراتيك در ايران ضروري است:

گزارش:
پروفسور تنتر گفت: احمدي نژاد در حقيقت همه جهان را به چالش كشيده است، به همين دليل توسط سياستهاي تحريم و موانعِ سر راهش، به انزوا كشيده شده است. ولي ما نياز به يك مجموعه سياستهايي داريم كه بتوانند به چندين عامل تقسيم شود. اول خلع سلاح اتمي است، دوم، چگونه مي توان دموكراسي در ايران برقرار كرد. بدون در نظر  گرفتن مقاومت ايران نمي توان به اين دو عامل دست يافت. ايران مانند عراق نيست و نمي توان ايران را اشغال كرد تا بتوان تغيير رژيم در آن ايجاد نمود. اما با تمركز روي مقاومت، مي توان به امكان و توانمندي يك تغيير در ايران رسيد. فقط مسأله اين است كه كدام اپوزيسيون؟ ما در كميته سياست ايران تمامي گروههاي اپوزيسيون ايراني را مورد مطالعه قرار داده ايم، و به اين نتيجه رسيده ايم كه رژيم تنها به چند تا از آنها توجه مي كند، شوراي ملي مقاومت ايران كه در همين پاريس مستقر است، ولي پايگاه گسترده يي در ايران دارد، و مجاهدين خلق كه در عراق مستقر است، و باز هم پايگاه عظيمي در ايران دارد. ما به اين نتيجه رسيده ايم كه رژيم به مجاهدين خلق 350 مرتبه بيشتر از همه گروههاي اپوزيسيون در مجموع توجه دارد. لذا مسأله اين است كه  چگونه ميتوان مردم ايران را در خيابانها با گروهي كه ميتواند بيشترين ضربه را به رژيم بزند، وصل نمود. يك روش براي اين، كاري است كه اروپا انجام داده و مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت ايران را از ليست سازمانهاي تروريستي خارج كرد. احمدي نژاد ناخودآگانه و برخلاف مصلحت خود ديدگاهها را بين مردم ايران در خيابانها از يك طرف و شوراي ملي مقاومت ايران و مجاهدين خلق در طرف ديگر نزديك كرده است. چگونه چنين چيزي را ميگويم؟ شوراي ملي مقاومت و مجاهدين خواستار تغيير رژيم هستند و مي بينيم كه مردم در خيابانها نيز خواستار تغيير رژيماند. هرگاه آمريكا قدمي را كه اتحاديه اروپا برداشت، بردارد، آنگاه خواهيد ديد كه اين سركوب نه تنها به نزديك شدن ديدگاهها خواهد انجاميد، بلكه به نزديك شدن تلاشها هم مي  انجامد.

 

روز يکشنبه 25 بهمن 88 حاميان مقاومت و ايرانيان آزاده در تورنتو به مناسبت سالگرد انقلاب   22بهمن تظاهرات با شکوهي در ميدان "مل لستمن" برگزار کردند. در اين تظاهرات, رابرت اوليفانت نماينده پارلمان فدرال از حزب ليبرال و رضا مريدي نماينده پارلمان استان انتاريو, سخنراني كردند.
برنامه با سرود ملي ايران آغاز شد. 
چشمهاي جهان به ايران خيره شده
آنگاه آقاي رابرت اوليفانت نماينده پارلمان فدرال کانادا به سخنراني پرداخت. وي طي سخناني گفت:
" دوستان براي من افتخار بزرگي است که امروز با شما هستم و افتخار من است که در همبستگي با شما براي صلح و آزادي و دمکراسي در ايران در کنارتان هستم.
من به شما براي شجاعت تان، پايداري تان، صبر و اراده هاي استوارتان در راستاي آوردن صلح و دمکراسي به مردم ايران درود مي فرستم. امروز ما به عنوان شهروندان کانادا در اينجا گرد هم آمده ايم. به عنوان کساني گرد هم آمده ايم که مفهوم دمکراسي و آزادي را درک مي کنند. و مي دانيم که چشمان جهان امروز به ايران خيره شده است. آنها مي بينند، اميدوارند و منتظرند تا دمکراسي به آن کشور زيبا بيايد.
ما همچنين مي دانيم که گوشهاي جهان نيز رو به ايران است. گوش هايي که فرياد هاي مردم و رنج و شکنج جوانان به ويژه آنان که اميد و اراده خود را براي کشورشان در تظاهرات اخير به نمايش گداشته اند. و همچنين قلب هاي جهان با ايران و مردم ايران همراه است. قلب هاي جهان با انسان هايي است که مي دانند دست يافتن به آزادي بهايي سنگين مي طلبد. و اينکه مي دانند آزادي چيزي نيست که به اين سادگي به دست آيد. و ما بايد قدر آن را بدانيم.
من به عنوان يک نماينده پارلمان از حزب ليبرال در کنار شما ايستاده ام و خود را موظف مي دانم که به همراه شما هرروز براي باز سازي آن سرزمين زيبا و تاريخ سرشارش تلاش کنم.
زني كه تلاش مي كند جهان را به همبستگي با ايران مي  خواند
کار من به عنوان يک عضو پارلمان اين است که مسائل را عنوان کنم. مسائل آنان که در اشرفند و انسانهايي که آرزوي سرزمين شان را دارندانسانهايي که اميد ساختن دنيايي نوين دارند.
من در ژوئن سال گذشته افتخار بزرگ ديدار با خانم مريم رجوي و اعضاي جنبش شان را که در راه آن اميد تلاش مي کنند را داشتم. او زني قوي و شجاع است که تلاش دارد جهان را به همبستگي با مردم ايران وا دارد تا آن حکومت ظالم را به پايان برساند. و آن تخريب مهيب را که بر جامعه اي که از زيبايي و اميد سرشار است پايان بخشد.
من از شما که با همه آرزو ها و نظرگاها و اميد هاتان به اين مکان آمده ايد تشکر مي کنم و به يادتان مي آورم که تنها نيستيد.
مردم کانادا با شما هستند و همه ما تلاش خواهيم کرد تا ايراني صلح آميز و دمکراتيک بسازيم.

به اميد روزي كه در وطن ما قوانين مدنيت حاکم باشد نه قوانين شرع

رضا مريدي نماينده پارلمان استان انتاريو در سخنان خود گفت: ما امروز در اينجا جمع شده ايم به مناسبت 22 بهمن که در آن مردم ايران براي برچيدن ديکتاتوري و حکومت خودکامه به پا خاستند. و بعد از ماه ها تلاش و کوشش و دادن خون و شهيد در تهران و تبريز و قم و ساير شهر هاي ايران انقلاب شکوهمند 1357 ايران را مشتي آخوند با عمامه و بي عمامه از چنگ ملت ايران درآوردند
از آن تاريخ، خشونت و سبعيت را تا به همين الان که ما هستيم ادامه دادند. رژيم جمهوري اسلامي با کشتار و سبعيت به وجود آمده و با کشتار و سبعيت به وجود ننگين اش ادامه داده تا اين لحظه که ما هستيم.
اين رژيم نمي تواند بدون کشتار، بدون دفع مخالفين به انحاي مختلف به حيات خودش ادامه بدهد.
ماهيت رژيم در همين است. و همه ما اين را مي دانيم.
مردم ايران بعد از 30 سال تحمل اين رژيم. از همان لحظات اول همه عليه اين رژيم به پا خاسته بودند. ولي در ماه هاي اخير مي بينيم که بعد از جريان انتخابات رياست جمهوري در 12 خرداد سال گذشته ميليون ها مردم ايران به خيابان ها ريختند. ميليون ها مردم ايران به اين رژيم نه گفتند.
ولي هنوز هم که هنوز است اين رژيم صداي ملت ايران را نشنيده است.
بعضي ها فکر مي کنند که اين رژيم قابل اصلاح است. بعضي ها دارند صحبت از اصلاحات مي کنند. اين رژيم قابل اصلاح نيست. اين رژيم ماهيت اش ماهيت ديکتاتوري است.
و در ايران عزيز ما هم اين حکومت نخواهد توانست بيش از اين دوام بياورد.
اين رژيم دارد روزها و هفته هاي آخرش را مي گذراند. از درون پوسيده.
ما به اميد روزي هستيم که وطن ما آزاد بشه.
ما به اميد روزي هستيم که در وطن عزيزما از اعدام خبري نباشد.
ما به اميد روزي هستيم که در وطن ما قوانين مدنيت حاکم باشد نه قوانين شرع.
ما مي خواهيم دين از حکومت جدا باشد.
به اميد و آرزوي آزادي وطن و پيروزي ملت ايران . برقراري حکومت دمکراسي در وطن عزيز ما ايران.
پس از سخنان آقاي مريدي هموطنان با سر دادن شعار هاي کوبنده "مرگ بر اصل ولايت فقيه"، مرگ بر خامنه اي درود بر رجوي"، "زنداني سياسي آزاد بايد گردد"،و ...  در صفوف منظم به راهپيمايي پرداختند. سرماي شديد و بادي که به تندي مي وزيد بر شور و اشتياق تظاهر کنندگان مي افزود و مشتهاي گره کرده و شعارهاي کوبنده اي که از جانهاي عاشق برمي آمد گرما و شور مي افروخت.
تظاهرات هموطنان در تورنتو با همخواني سرود يار دبستاني به پايان رسيد.

 

لس آنجلس, بزرگترين شهر ايالت كاليفرنيا كه بيشترين شمار ايرانيان و آمريكاييان ايراني تبار در آنجا زندگي مي كنند ديروز شاهد برگزاري تظاهراتي به نشانة ابراز همبستگي با مردم ايران و پشتيباني از خواسته هاي آنان براي استقرار دموكراسي و آزادي در ايران بود.

در استراليا علاوه بر تظاهراتي كه روز 22بهمن در مقابل پارلمان سيدني توسط حاميان مقاومت و ايرانيان آزاده برگـزار شد،
در يكي از سالنهاي پارلمان ايالتي نيو سايت ولز (سيدني) جلسه اي به ابتكار سه تن از نمايندگان حزب حاكم كارگر و از حزب سبزها و هم چنين جمعي از ايرانيان آزاده مقيم سيدني برگزار شد
خانم سيلويا هيل از حزب سبزها طي سخناني گفت:
ما بايد حكومتي درايران داشته باشيم كه از آن مردم باشد. يك جمهوري كه حقوق همه مردم ايران از جمله سازمان مجاهدين و ديگر نيروهاي سياسي را كه ازحمايت مردمي برخوردارند, برسميت بشاسد.
در اين جلسه . پيتر مورفي رييس سازمان خيريه سرچ فانديشن و سخنگوي ائتلاف صلح و عدالتٴ طي سخناني در همبستگي با قيام مردم ايران و مقاومت سراسري گفت
اكنون زمان آن است كه روابط ديپلوماتيكمان را با رژيم متوقف كنيم. الان زمان آن است كه شوراي امنيت سران جنايتكار اين رژيم را به يك دادگاه بين المللي بخاطر جنايت عليه بشريت بكشاند.
دولت استراليا بايد يك فراخوان براي پايان دادن به محدوديت هاي حاكم براشرفيان بدهد.
در واقع بايد يك قدم جلوتر برويم و بگوئيم كه زماني است كه دولت استراليا به برقراري رابطه با شوراي ملي مقاومت روي بياورد.
 فيل گلديننگ رييس سازمان ادموند رايس سنتر ضمن همبستگي با قيام مردم ايران خواستار دخالت دولت استراليا براي دفاع از حقوق اشرفيان شد و چهار خواسته را مطرح كرد. و صحبت هايشان را با چهار خواسته به پايان رساند.
- ارجاع سران رژيم براي يك دادگاه بين المللي به شوراي امنيت سازمان ملل
- دولت استراليا بايد هرآنچه در توان دارد را براي كمك به مردم ايران انجام بدهد
- يونامي بايد حفاظت از اشرف را بعهده بگيرد

سخنران ديگر اين گردهمايي، خانم دكتر مريديس برگمن شهردار و عضوشوراي شهر سيدني بود . وي ضمن حمايت ازراه حل سوم خانم مريم رجوي گفت:
راه حل ايران حمايت از اپوزيسيون سازمان يافته, سكولارو مورد حمايت مردم مي باشد . ازهمه مهمتر اينكه اين مقاومت توسط يك زن رهبري مي شود.

 

 يک کليپ ويدئوي آماتوري تظاهراتي را در متروي تهران نشان مي دهد. مسافران در يکي از واگنهاي قطار شعارهايي عليه رهبر روحاني، علي خامنه اي، مي دهند.  او يک قاتل است  و يک خائن است و بايد کشور را ترک کند." اعتراضات و مخالفتها عليه رژيم اغلب در خفا انجام ميشود. چنانچه اين کليپ ويدئو نشان  ميدهد اعتراضات مردم شب هنگام صورت مي گيرد.  (صحنه هاي شعار هاي شبانه الله اکبر مردم در پشت بام ها را نشان مي دهد)
خبرنگار: "خدا بزرگ است "  اين شعاري است که  در خفاي شب از بالاي بام ها  شنيده ميشود. اين شعاري است که 30 سال پيش مردم عليه رژيم شاه نيز ميدادند. يکي از شخصيتهاي شناخته شده اي که ديروز دستگير شده است ، سارا اشراقي نام دارد. او همراه همسرش که برادر رييس جمهور سابق است، دستگير شده است. آنها بعد از مدت کوتاهي آزاد شده اند اما از پيوستن دوباره به تظاهر کنندگان منع شدند. سارا ا شراقي نوه ي آيت الله خميني است که پدر انقلاب است.
.(پخش صداي سرود اي ايران از مراسم 22 بهمن  جلوي پارلمان در اسلو )
حدود 100 نفر از تبعيديان ايراني امروز در مقابل پارلمان عليه رژيم تظاهرات ميکنند. ميليشيا جاودان از طرف انجمن زنان ميگويد: (صداي ميليشيا) تظاهرکنندگان  يک تقاضا از سياستمداران نروژي دارند که رژيم ايران را به طور جدي محکوم و بايکوت کنند. بعلاوه ما ميخواهيم که  از جنبش مقاومت ايران و خانم مريم رجوي و خواست مردم براي تغيير رژيم حمايت کنند. 
خبرنگار: برگزار کننده اين تظاهرات جنبش مقاومت ايران شامل انجمن زنان، انجمن دانشجويان و نيز انجمن متخصصين مي باشد.
(پخش شعار تظاهرکنندگان) " مرگ بر ديکتاتور ، مرگ بر خامنه اي"
خانم ميليشيا جاودان ميگويد که حضور در اين تظاهرات براي ايرانيان ميتواند خطرناک باشد. " ايستادن و تظاهرات کردن عليه رژيم  ميتواند نتايج خطرناکي براي افراد داشته باشد. به عنوان مثال براي اقوام من در ايران نتايجي داشته است."
خبرنگار: اما با اين وجود شما جرات تظاهرات کردن را داريد؟
ميليشيا: مسلما! به خاطر اينکه اين ضروري است .ديگران جانشان را بر سر اين راه ميگذارند و اين کوچکترين کاري است که من ميتوانم انجام بدهم.
خبرنگار: تعداد زيادي از اعضاي شوراي ملي مقاومت در اين تظاهرات شرکت کرده اند. در ميان آنها  آقاي حسين عابديني عضو كميسيون  خارجي شوراي ملي مقاومت ايران حضور دارد. وي معتقد است که براي ايرانيهاي خيلي مهم است که سياستمداران در ساير نقاط دنيا نيز با ميليونها نفر از مردم ايران همراه باشند و نه با رژيم ايران!
حسين عابديني: من فکر ميکنم که اين مسئله مهم است که مردم در داخل ايران علاقمند هستند که ببينند ايرانياني که در خارج ايران از آزادي برخوردار هستند، بيرون آمده و حمايت خودشان را نشان بدهند که آنها همراه با ميليونها نفر مردم ايران هستند و عليه رژيم ملايان هستند.
پخش صداي تظاهرات: " نروژ نروژ بايکوت رژيم فاشيسم ايران".
خبرنگار: تعدادي از سياستمداران نروژي در اين احتماع شرکت دارند منجلمه مازيار کشوري، معاون رييس شوراي شهر اسلو، که مي گويد اين مسئله براي ايشان مهم است  که در اينجا حضور داشته باشد.
مازيار کشوري:  دنيا نمي تواند تجاوز يک رژيم ترور را عليه انسان و انسانيت تحمل کند.
يکي ديگر از سياستمداران شرکت کننده از طرف حزب جوانان høyre آقاي هنريك آشيم  است.
هنريک: من باينجا آمده ام که از دولت نروژ بخواهم که تمامي رابطه سياسي و ديپلماتيک خودش را با رژيم ايران قطع کند و سفير ايران را به خانه اش بفرستد  اکنون ما بايد انتقادات مان را عليه رژيم ايران بالا ببريم .
خبرنگار: اين بدين معني است که روابطمان را باررژيم ايران قطع کنيم. اين مسئله جدي است که يک سفير به خانه اش فرستاده شود. شما فکر ميکنيد اين مسئله چگونه از طرف دولت ارزيابي شود.
هنريک : من اميدوارم که  اين مسئله به هر جهت به بحث گذاشته شود. اين وسيله اي است که قبلا مورد استفاده قرار گرفته است وبايد يک نقطه اي براي اتمام تحمل وجود داشته باشد. ما همچنان نشسته ايم و شاهديم که حقوق بشر نقض ميشود. سالي پس از سال!  ديگر زمان آن رسيده است که انتقاداتمان را افزايش دهيم . اين بدين معني است که  تمام روابط سياسي مان را با رژيم قطع کرده و به مردم ايران کمک کنيم.

تبعيديان ايراني امروز در مقابل پارلمان نروژ در اسلو تظاهراتي را به مناسبت سي و يكمين سالروز انقلاب در ايران برگزار كردند. روزي كه متاثر از ناآرامي ها در ايران است. ميليشيا جاودان از انجمن زنان ايراني خواسته تظاهر كنندگان از سياستمداران نروژي را بيان مي كند:

در سي و يكمين سالروز انقلاب, تظاهركنندگان اعتراض خود را به حكومت ايران به نمايش گذاشتند.

تلويزيون سراسري نروژ در گزارشي از تظاهرات حاميان مقاومت در اسلو گفت: هدف از اين تظاهرات همبستگی با مردم ايران و حمايت از خواستهاي آنها براي برگزاري يك انتخابات آزاد و دفاع از حقوق بشر درايران است.
درسالگرد پيروزي انقلاب ايران در سال 57, تظاهراتهای بزرگی در سراسر جهان برگزار شده است. همزمان در خيابانهای تهران صدها هزارتن از ايرانيان امروز برای سالروز انقلاب اسلامی سال 57 گرد هم آمده اند.
انجمن متخصصين ايرانی در نروژ در بيانيه خود می نويسد بعد از 30 سال تعقيب، شکنجه و اعدام، ملت ايران خواهان احترام گذاشته شدن به حقوق اوليه انسانی خود می باشد.

مردم ايران در ماههاي اخير از هر فرصتی برای بيان اعتراض خود عليه حکومت آخوندی استفاده کرده است. تظاهرکنندگان شعار مي دادند: "مرگ بر ديکتاتور" و "مرگ بر خامنه ای.
ايرانيان مقيم تروندهايم خواهان آنند که نروژ و ساير کشورهای دموکراتيک از حملاتی که عليه مردم در ايران صورت می گيرد، دوری جسته و بايکوت نفت و سلاح رژيم را اعمال كنند.
آنها همچنين خواستار گفتگوي دولت نروژ با مردم ايران و مقاومت ايران هستند.

خبرگزاري آ - اف - پ - 11فوريه- در خارج از كشور مخالفان ايراني توانستند بصورت علني بر عليه دولت ايران اعتراض كنند. آنگونه كه در برلين بود. آنها در اعتراض به اعدامهاي اخير عليه اعضاي اپوزيسيون دست به نمايش صحنه هاي اعدام در مقابل سفارت ايران زدند.