به مناسبت سالروز شانزدهم آذرماه، روز دانشجو و در حمايت از خيزش مردم قهرمان ايران بهويژه دانشجويان مجاهد و مبارز دانشگاهها در روز 16 آذر، هموطنان آزاده و حاميان مقاومت ايران در شهرهاي مختلف جهان دست به تظاهرات زدند و ضمن گراميداشت اين روز، بر عزم جزم خود براي ادامه نبرد تا رهايي ميهن اسير تأكيد كردند.
در اين تظاهرات كه در شهرهاي واشينگتن، لسآنجلس و آتلانتا در آمريكا، ليورپول در انگلستان، مونترآل در كانادا و ريولي در ايتاليا، برگزار

هموطنان آزاده و حاميان مقاومت در شهرهاي مختلف جهان در حمايت از خيزش شانزدهم آذر دست به تظاهرات زدند.
در اين تظاهرات كه در شهرهاي پاريس، برلين، بروكسل، وين، اتاوا، سيدني، كپنهاك، يوتوبوري و بركلي برگزار شد، تظاهركنندگان بر همبستگي با قيام سراسري و ايستادگي خود براي دفاع ازمجاهدان اشرف تاكيد كردند.

رييس جمهور برگزيده مقاومت، خانم مريم رجوي با آقاي گونار سونستبي قهرمان ملي مقاومت ضد فاشيستي نروژ در اسلو ديدار و گفتگو كرد.
آقاي كونار سونستبي كه يكي از محبوبترين شخصيتهاي نروژ است، از آغاز مقاومت ضد فاشيستي نروژ در آوريل 1940 تا آزادي نروژ از اشغال فاشيستها، مسئوليتهاي مهمي را در مقاومت به عهد داشت و هدف گسترده ترين پيگرد گشتاپو و مزدوران محلي فاشيستها بود.
خانم رجوي در ديدار خود با آقاي گونار سونستبي كه روز شنبه چهاردهم آذر صورت گرفت، ضمن تجليل از اين قهرمان بزرگ و تمامي

تلويزيون كانال يك سراسري نروژ، ان.آر.كو، در گزارشي از سفر رئيس جمهور برگزيده مقاومت به اسلو، پايتخت نروژ گفت: رهبرجنبش مقاومت تلاش مي كند جديت وضعيت كشورش را به دنيا توضيح دهد.
تلويزيون نروژ با نشان دادن صحنه هايي از قيام و تظاهرات ضد حكومتي و سركوب وحشيانه تظاهركنندگان، گفت: رژيم با تظاهركنندگان با خشونت برخورد مي كند. رجوي نگران آن است كه اين رژيم كه به شدت تحت فشار است به چه كارهايي دست مي زند.
مريم رجوي:
وضعيت، بغايت بحراني وخطرناك است رژيم مصصم است كه به سلاح اتمي دست پيدا كند. آنها مذاكره ميكنند تا زمان بخرند. و بتوانند به اين وسيله توليد بمب اتمي را گسترش بدهند. آنها به ويژه در شرايط پس از شروع قيام در سال جاري، نمي توانند از اين كار دست بردارند.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي با آقاي كره ويلوك، نخست وزير سابق نروژ، ديدار و گفتگو كرد.
دراين ديدار كه درمحل اقامت خانم رجوي در اسلو صورت گرفت، اوضاع ايران، بحرانهاي رژيم، اعتلاي مقاومت مردم عليه ديكتاتوري آخوندي و وضعيت در اشرف مورد بحث قرارگرفت.
آقاي كره ويلوگ با محكوم كردن نقض حقوق بشر و اقدامات سركوبگرانه آخوندها عليه قيام سراسري و مقاومت ايران، از حمله نيروهاي عراقي به اشرف كه تحت فشار رژيم ايران صورت گرفت و شمار زيادي كشته و مجروح برجاي گذاشت، ابراز انزجار كرد.
 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت، با خانم ماريت نيباك نايب رئيس پارلمان نروژ و خانم گون كاري يول رئيس كميسيون فرهنگ و خانواده، در پارلمان نروژ، ديدار وگفتگو كرد.
نايب رئيس پارلمان، ضمن خير مقدم به خانم رجوي و ياد آوري دوستي ديرينه اش با مقاومت ايران گفت: ديدار كنوني شما از نروژ در شرايطي صورت مي گيرد كه جامعه بين المللي نسبت به ضرورت قاطعيت در برابر رژيم مذهبي حاكم بر ايران متقاعد شده است.
خانم نيباك مقاومت و قيام مردم ايران براي نيل به دمكراسي و به ويژه شجاعت زنان ايراني را در برابر حاكميت زن ستيز آخوندي ستود و گفت مقاومت ايران با پايداري بر مواضع استوار خود براي تغيير دموكراتيك در ايران، حاميان بسياري را گردآورده است.

ايرانيان آزاده در 14 شهر اروپا، كانادا و استراليا، در حمايت از قيام سراسري و مجاهدان اشرف دست به تظاهرات زدند.
در اين تظاهرات كه در شهرهاي پاريس، لندن، برلين، كلن، ويسبادن، استكهلم، اسلو، كپنهاك، مالمو، آرهوس، لاهه، وين، اتاوا، تورنتو و سيدني برگزار شد، تظاهركنندگان توطئههاي رژيم آخوندي ومزدوران عراقي اين رژيم عليه مجاهدان شهر اشرف، به ويژه ممانعت از ورود دارو و پزشك راكه يك جنايت جنگي و ضدبشري است به شدت محكوم كردند و از ملل متحد و دولت آمريكا خواستند باعمل به تعهداتشان و رعايت قوانين بينالمللي، حفاظت اشرف  را تضمين كنند. تظاهركنندگان برهمبستگي با قيام سراسري و خيزش دانشجويان درشانزده آذر و بر ايستادگي خود براي دفاع ازحقوق اشرفيان قهرمان تأكيد كردند.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي،  در دومين روز سفر خود به بلژيك دريك كنفرانس مطبوعاتي درمركز بينالمللي خبرنگاران در بروكسل،  كه با شركت پرفسور اريك داويد، حقوقدان برجسته اروپا و رئيس پيشين كالج حقوق بينالملل،  آقاي تونه كلام،  نماينده پارلمان اروپا و سناتور پيرگالانت از بلژيك، رئيس شاخة اروپايي سازمان جهاني ضد شكنجه،  برگزار شد،  تصميمهاي پشت پرده رژيم آخوندي براي ايجاد يك سازمان متمركز سركوب و ترور و همچنين شتاب بخشيدن به توليد بمب اتمي را افشا كرد. 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت، خانم مريم رجوي، در مقر پارلمان اروپا در بروكسل، با آقاي گابريلا آلبرتيني، رئيس كميسيون خارجي پارلمان اروپا ديدار و گفتگو كرد و با سخنراني در يك اجلاس پارلماني به رياست دكتر آلخوويدال كوآدراس، نايبرئيس پارلمان اروپا، اعتلاي قيام سراسري مردم ايران، وضعيت در اشرف و التزامات جامعه بين المللي را مورد بحث قرار داد.

خانواده ها و حاميان مجاهدان اشرف در سيدني استراليا، بركلي در آمريكا و استكهلم در سوئد، در اعتراض به موج اعدامها در ايران و هم چنين براي تضمين حفاظت اشرف، دست به تظاهرات زدند.
در تظاهرات سيدني پيام حمايت پيتر مورفي، رئيس كميته استرالياييهاي حامي دموكراسي در ايران و همچنين پيام پدر كلود مستويك، رئيس سازمان پاكس كريستي استراليا قرائت گرديد.