م. سروش: تا طلوع گل خورشید

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

فصل رویایی ما در راه است
عاقبت
 پشت این تیرۀ بدکارِ سیاه
پسِ این شامِ به قیر اندوده
طالع صبح، چنان خورشیدی
سرکشیده ز افق، می شکفد
کاروانی ز سحر در راه است
زندگی دریایی است
سخت موّاج و عمیق
قایقی باید ساخت از جنس امید
و به پارویی از جنس یقین
باید از پیچ و خم و موج
گذشت
ساحل آزادی، مقصد آنهایی ست
که به عشقی ابدی
مومن و معتقدند
ما به شوق ساحل
و در اندیشۀ آزادی و عشق
فارغ از طعنۀ توفان و تگرگ
تا طلوع گل خورشید،
سفر خواهیم کردSubmit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

حسین پویا:‌ هراس خامنه ای از دولت جدید آمریکا

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

خامنه ای هراسان شده!

وضع شیاخین همه داغان شده

خامنه ای سخت هراسان شده

 

میرسد از دور خبرهای تلخ

باعث ترسیدن شیخان شده

 

شیخ که می کرد بسی هارت و پورت

حال که ترسیده، پشیمان شده

 

ماندن شیخان ز مماشات بود

کشور از این فاجعه ویران شده

 

رفته اوبامای مماشات گر

شیخ از این حادثه گریان شده

 

حضرت عظما شده چرخشمدار

پشتک و وارو زده، "میمان"! شده

 

خفه شده ناله اش اندر گلو

گریه کنان دست به دامان شده

 

نامه فرستاده برای ترامپ

مرتکب گاف فراوان شده

 

آنکه همی گفت که شیطان بلاست

قاط! زده، نوکر شیطان شده

 

موعظه کرده به سران سپاه

معترض "بستن"! و چاخان شده

 

گفته چرا موشک ما موش شد

باعث خندیدن ایشان شده

 

خامنه ای سخت هراسان شده

در دلش انگار که طوفان شده

 

خواب ندارد دو سه هفته س طرف

خارکش سید خندان شده

 

سید خندان به کمک آمده

با دو سبد دوز و کلک آمده

 

 

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه16 از176