جمشید پیمان: تو عشق عیانی ــ چه پیدا چه پنهان

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

اگر چه به چشمی،
نشسته چو نقشِ کویرم،
ولی در دل و جان من،
آرزوئی نیابی کویری
نه دلبسته ی دستِ بگشوده ی آسمانم
نه می خواهم ابری ببارد به چشمم
نه بر چشمه دارم به حسرت نگاهی.

صفحه4 از178