Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

با نزدیک شدن به موعد تصویب نهایی تحریم‌ها از سوی دولت ایالات‌متحده علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه، اتحادیه اروپا نیز در اقدامی مشابه «۲۳ شخص حقیقی و ۱۴ شرکت و موسسه» در رژیم آخوندی را در رابطه با فعالیت‌های موشکی بالستیک و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای مورد تحریم قرارداد.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ظاهراً برای تونل بی‌پایان بحران روبه رشد رکود اقتصادی که خود را اکنون در تعطیلی بسیاری از بخش‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و راه و ساختمان، خودروسازی، مواد غذایی و دارویی و فولاد به نمایش گذاشته است، پایانی متصور نیست.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

در سایه بحران روزافزون آب در حاکمیت منحوس آخوندی اکنون رسانه‌های رژیم از تنش آبی در ۶ شهر بزرگ و ۲۸۹ شهر دیگر کشور خبر داده‌اند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

باز نشر  


                                        تقدیم به: شهیدان راه آزادی صدیقه مجاوری و ندا حسنی
                                                 و دیگر افروختگان مانای مقاومت ایران چون مرضیه بابا خانی
                                                        علی ملک و حمید عرفا و دیگر افروختگان عاشق آزادی.

   افــروزه هــای ایثـــار
پیوسته
گذرگاه آزادی
در هجوم  حادثه هاست.
عشقی  شعله ور باید تا چنانت برافروزاند
که چونان مرغ شگفت آتش
پالوده تر از هر پاک
سبکبال و عاشق و سرمست
از پلشتی های جهان بگذری
و زمین خدا را
به گناه بی عدالتی های فاحش
تطهیر کنی.

از پریشان خروشی خویشتن می پرسم:
این گردباد های مقدس آتش
در چهار سوی حادثهٌ  بعید
از کیانند کاین چنین
محراب عشق و آزادی را
فروزان تر از محراب زرتشت کرده اند.
این شراره های سرکش سیلی زن برجهان خفتهٌ امروز
از کدامین رسولان گمنام ایثارگر است
کاین چنین سوداگران خون و سرمایه را
از بردن عدالت به مسلخ
بازداشته اند.

هلا ای رفیقان روزهای سخت ما
ای هموطن، همزبان، همدرد، همراه!
برپایی چنان پرده سرای سرخ فام آتشگونی
در معابر جنجالی جهانی که تو می شناسی
جان های مرده را
به شعله های غیرت و همت می سوزاند
تا فردایان نپندارند که چون حادثه دررسید
ما
سر بربالین حیرت زمان
به غفلت خفته بودیم.

ای اهورای پاک سرشتان ایران زمین
پیوسته در جدال با هزاران هزار اهریمن !
آتشکده های مقدس امروز ما
نه آن حصار فروزانی ست که موبدان را باید
به عبادتگاه ما باید آمد که شعله های بالنده اش
از آفاق
به رمز جاودانگی حیات انسان می رسد.

با واژگان عریان پررمز ورازم
من دوره گرد آن جان های سوخته یی هستم
که چونان ابراهیم
خرمنگاه آتش  بیداد را
گلستان رهروان آزادی کرد.

اینک که ابلیسان
جهان را به سُخره گرفته اند
با « صدیقه »  و « ندا»  
از زمینم برکنید
تا میان افروزه های ایثار
تاریخ ملتم را با عبادتی چنین مقدس
تطهیر کنم.

از زمینم  
برکنید!

   

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه3 از173