ایرانیان شریف و آزاده، اشرف نشانها در هلند، سوئیس و نروژ با برافراشتن پرچم شیروخورشید نشان ایران و آرم پرافتخار سازمان مجاهدین خلق، در تظاهرات خود، اعدام های وحشیانه توسط رژیم آخوندی را محکوم کرده و از معلمان زندانی و زندانیان سیاسی حمایت کردند. تظاهرات و آکسیونهای اشرف نشانها مردم کشورهای مختلف را با ماهیت این رژیم ضدبشری آشنا کرده و خواستار حمایت آنها از مبارزه مردم ایران برای آزادی هستند.

صفحه1 از5672