وحشت از قیام مردم، اعتراف به بحرانهای کشنده در جلسه پرتشنج مجلس رژیم

 

برای استمرار سیاست جنایتکارانه شروع کارها و مشاغل به رغم شیوع کروناطرح نمایشی «سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور»روز سه شنبه از دستور کار مجلس ارتجاع خارج شد.

صفحه1 از5952