Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

شعار مرگ برخامنه ای دراعتراضات مشهد

بنا به گزارشهای دریافتی ساعت ۴ بعد از ظهر روز سه شنبه ۲۱ دی جمعی از مردم مشهد در خیابان های احمد آباد، راهنمایی و سجاد به خیابان آمده و شعار مرگ بر خامنه ای سر دادند.

بنا به این گزارش مزدوران رژیم اعم از اطلاعاتی و امنیتی و یگان ویژه که بطور گسترده در این مکانها حضور داشتند به شعار دهندگان حمله کرده و بیش از ۱۰ تن را دستگیر و سوار ون های یگان ویژه کردند و با خود بردند.
به گفته شاهدان: نیروهای سرکوبگر راه ها مرتبط به این مسیرهای ذکر شده رابسته و اجازه پیوستن مردم به تظاهرکنندگان را نمیدادند.