Pin It

حمایت های ملی میهنی از قیام گسترده مردم ایران همچنان ادامه دارد:

دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهرضا طی بیانیه ای در باره قیام مردم ایران نوشتند:‌ ما خود را همگام و همیار قیام کنندگان شهرهای میهن دانسته و متعهد می شویم تا سرنگونی این نظام سر از پا نشناسیم.
این بار هسته مرکزی قیام تمامی گرسنگان و بیکاران هستند. پیر و جوان ؛ زن و مرد به خیابانها آمدندو اعلام کردند که این نظام فاسد آخوندی را نمی خواهند. بی تردید این قیام تا پیروزی نهایی همه اقشار و ملیتها در میهن اسیر ادامه خواهد یافت.

جمعی از دانشجویان و استادان خرم آباد لرستان طی بیانیه ای اعلام کردند: به این وسیله همدلی و همراهی خودمان را با جنبش و قیام برادران و خواهران دلاورمان در سراسر خاک میهن اعلام داشته و تاکید می نماییم که تا سرنگونی حکومت آخوندهای خونخوار و از خدا بی خبر با برادران و خواهران مان همراه خواهیم بود و از نثار خون خود دریغ نخواهیم داشت.

زندانی سیاسی تبعیدی چنگیز قدم خیری از زندان مسجدسلیمان می نویسد: من هم بە سهم خود؛ حمایتم را از قیام حق طلبانه مردم ایران اعلام می کنم.
همچنین سر تعظیم در برابر تمامی جان نثاران راە آزادی فرود می آورم و در این برهه حساس از تاریخ ایران صمیمانه درود می فرستم به پیشگاە بلند تمام مردمان به پا خواسته علیه نظام فاسد جمهوری اسلامی.
عدالت اجتماعی و آزادی خواست واقعی مردم ماست، و این چیزی است کە مردم را به خیابانها کشاندە است.

کارگران پناهنده در تبعید در بیانیه یی اعلام کردند:‌ امروز مردم بدون هیچ واهمه ای از زن و مرد و پیر و جوان با هم شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دهند و عکس دیکتاتور را پاره می کنند و آتش می زنند. این حریق دیگر سر باز ایستادن ندارد و گویی ماشین انقلاب با قدرتی هر چه بیشتر به سمت سرنگونی استبداد روشن شده و پیش می رود
برای پایان دادن به فقر، فحشا، کودکار کار، بی اعتباری بین المللی، اختلاس، اعدام، و برای آزادی زندانیان سیاسی و جلوگیری از سیر نزولی فرهنگی پیش از این تا روز پیروزی بر نابرابری و ظلم از پای نخواهیم ایستاد.