کرج، بندماهشهر، تبریز و گنبد کاووس شاهد اعتراض و اعتصاب اقشار مختلف میهنمان بود.

در کرج کارگران فضای سبز خدمات شهرداری محمدشهر در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق و مزایای عقب افتاده در مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

بندرماهشهر کارگران پتروشیمی بوعلی سینا تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان صدور رأی نهایی اداره کار،منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و رفع تبعیض‌ها در پرداخت حقوق ومزایا شدند.

در تبریز دانشجویان دانشگاه مدنی تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار ارائه شدن واحد درسی زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی بصورت انتخابی شدند.

در گنبد کاووس بازاریان بازارچه مرزی اینچه‌بُرون در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بازارچه مزبور با بستن مغازه‌های خود جلوی این بازارچه اعتصاب کردند.

در اسکو در استان آذربایجان شرقی بازاریان در اعتراض به افزایش عوارض با سد کردن خیابان دست به اعتراض و اعتصاب زدند.