در پی انزجار اجتماعی از اقدام شهرداری رژیم در تهران در تخریب یک آلونک در یک زمین کشاورزی در منطقه ۲۰ تهران، کارگزاران رژیم در واکنش وقیحانه و ننگ آلودی اعلام کردند: کسی که توان مالی ندارد نباید کار خلاف انجام دهد.

روابط عمومی شهرداری رژیم در تهران اضافه کرد: به جای چهار روز به مالک ۷ روز فرصت داده شد و قبل از تخریب چند مرحله اخطار داده شد و در نهایت در روز ۱۳ تیرماه مأموران برای تحریب اعزام شدند.

در همین حال، رسانه‌های رژیم تصاویر دلخراشی از گورخوابها در زابل انتشار دادند و نوشتند: در حالی که موضوع ۵۰ گورخواب تهران به سرعت رسانه‌ای شد، هنو بعد گذشت چند سال به حال بیش از ۱۰۰۰ گورخواب زابل فکری نشده است.
هم‌چنین رسانه‌های حکومتی این گفته امام جمعه رژیم در زابل را منعکس کردند که شش هزار معتاد گورخواب در زابل زندگی می‌کردند که هیچ‌کس به آنها توجهی نکره بود.