روز پنجشنبه ۱۹ مهر ، اعتصاب کامیونداران زحمتکش نوزدهمین روز خود را پشت سر گذاشت. خبرهای رسیده حاکی از استمرار اعتصاب در شهرهای مختلف از جمله در اردبیل، اصفهان، مبارکه، زرین شهر، بندر موسوم به امام و شیراز است.

برخی از گزارشهایی که رانندگان پایدار اعتصابی از مقاومت رانندگان برای ادامه اعتصاب روی اینترنت گذاشته و ارسال کرده اند:

بندر موسوم به امام:‌پایانه بار بندر امام هیچ کسی بار نمی گیرد.
رانندگان اعتصابی اردبیل و مبارکه و زرین شهر در اعتراض به گرانی قطعه و پایین بودن نرخ کرایه در پایانه بار این شهرها دست به تجمع و اعتراضی زدند.


جمعی از کامیونداران معترض در زرین شهر در میدان تره‌بار دست به اعتراض زدند. این رانندگان اعلام کردند که در برابر ترفندهای رژیم برای درهم شکستن اعتصابشان هوشیار هستند و کوتاه نخواهند آمد.


روز چهارشنبه۱۸مهر رانندگان و كاميونداران اعتصابی اصفهاني در شاپور جدید از مقابل محل اعلام بار شهری در خیابان باباگلی راهپیمایی کردند.
 
زرین شهر:‌ تجمع رانندگان زرین شهری ۱۹مهرماه، رانندگان برای گرفتن حقشون جمع شدن مامورها آمدند درگیری درست کنند ما فقط حقمون را می خواهیم. 

جاده خمین - اراک :‌امروز ۱۸ مهرماه ساعت یازده و سی دقیقه اعتصاب کامیونداران ۱۸ روز می گذرد؛ جاده خمین به اراک هر ثانیه ای بیست تا ماشین می رفت از اینجا هیچ خبر از ماشین سنگین نیست حتی خالی هم نیست تردد صفر صفر.

 سلماس : امروز ۱۸ مهر ماه پارکینگ کامیونداران سلماس. یکی از شهرهای آذربایجان غربی.