فعالیتهای کانونهای شورشی به مناسبت روز ۱۳ آبان روز دانش آموز