فعالیت های کانون‌های شورشی در سراسر میهن در گرامیداشت سالگرد آزادی مسعود رجوی از زندان شاه در سی دی ۱۳۵۷