جمعی از ایرانیان آزاده در لندن با برگزاری یک تجمع در مقابل نخست وزیری انگلستان همبستگی و حمایت خود را با هموطنان بپاخاسته علیه ظلم و چپاول حکومتی در شهرهای میهن اعلام کردند.

 

همبستگی ایرانیان آزاده در لندن با اعتراضات مردمی علیه ظلم و چپاول آخوندی در شهرهای میهن

همبستگی ایرانیان آزاده در لندن با اعتراضات مردمی علیه ظلم و چپاول آخوندی در شهرهای میهن