یك گزارش كه توسط شورای ملی مقاومت ایران منتشر شده میگوید كه «برنامه تسلیحاتی» حکومت ایران كماكان «كاملاً عملیاتی است».

صفحه5 از5334