بدنبال فاجعه زیست محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه و بی عملی رژیم برای مقابله با این فاجعه، خطر برخاستن طوفان نمک این مناطق را تهدید می کند.

صفحه2 از5291