کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد: پارازیتهای اطلاعاتی رژیم از کانالها و طرق گوناگون با پخش خبرهای مجعول به کار افتاده اند تا آمدنیوز را چیزی جدای از رژیم جلوه دهند که گویا گرداننده آن در خدمت رژیم و مأمور همین رژیم نبوده است.

صفحه2 از5879