محکومیت قتل عام ۶۷و نقض حقوق بشر در ایران در کنفرانس در شهرداری سن آنتونیو سوزا در ایتالیا


در شهرداری شهر سن‌آنتونیو سوزای ایتالیا، جلسه‌ای با عنوان نقض حقوق بشر در ایران و دادخواهی برای قتل عام ۱۳۶۷، ضرورت اعمال تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی، با همکاری انجمن ایران آزاد و دموکراتیک، اتحادیه شهرداری‌های منطقه سوزای ایتالیا و انجمن ملی پارتیزان‌های منطقه سوزا برگزار شد.

حمایت از مجاهدین


باب بلکمن نماینده پارلمان انگلستان در مقاله یی در تاون‌هال باعنوان «حمایت از مقاومت ایران بیانگر مخالفت جهانی با استمالت از رژیم است» فراخوان به حمایت از مقاومت ایران در قبال رژیم آخوندی کرد.

صفحه11 از6059