• فوری: خانم مریم رجوی در رابطه با ابتلای علی یونسی به کرونا در زندان اوین علیرغم تمام هشدارهای پیشین و موضعگیریهای ارگانها و مجامع مختلف بین المللی، عملکرد رژیم در این خصوص را مصداق بارز جنایت علیه بشریت اعلام کرد و خواهان آزادی بلادرنگ علی یونسی از زندان شد

صفحه12 از5991