تصویب قطعنامه و حمایت از اعتراضات مردم ایران در کنگره آمریکا


کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان روز چهارشنبه ۲۷ آذر با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا، حکومت آخوندی را به خاطر سرکوب وحشیانه قیام مردم ایران محکوم و از اعتراضات و خواسته‌های مردم حمایت کرد.