آلودگی ۱۵میلیون ایرانی به کرونا


احسان مصطفوی یک عضو کمیته حکومتی مقابله با کرونا درباره گستردگی شیوع کرونا در ایران گفت:‌ «بر اساس یافته ها شاید حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از اول اپیدمی تا کنون آلودگی به این ویروس را تجربه کرده اند ».