لوموند: لغو تحریم تسلیحاتی ایران یک خطای استراتژیک بزرگ خواهد بود

 شماری از پارلمانترهای اکثریت و اپوزیسیون فرانسه و چندین نخست وزیر و وزیر پیشین امور خارجه و دفاع تأکید می کنند که تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران ابزاری اساسی برای برقراری مجدد یا حفظ صلح و ثبات بین المللی است.