خروش ایرانیان در پاریس در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان


بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۰ آذر، در نمایشگاهی که در بزرگداشت شهیدان قیام و با تصاویری از شهرهای شورشی در میدان انولید پاریس در مقابل مجلس ملی و وزارت خارجه برگزارشد، شماری از نمایندگان مجلس ملی فرانسه سخنرانی کردند.

 قیام ایران ـ شماره ۵۲ ـ وحشت خامنه ای و رژیم از خشم مردم و انزجار بین المللی از جنایت علیه بشریت


ولی فقیه ارتجاع وحشت زده از خشم فزاینده مردم و اوج گیری انزجار و محکومیت های بین المللی به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت، مذبوحانه در صدد است چنین وانمود کند که این شهیدان توسط افراد نفوذی و گروه های معاند کشته شده اند.