ستاد اجتماعی مجاهدین: گرامیداشت شجریان در طوس و دیگر شهرها در تمام طول روز شنبه


ستاد اجتماعی مجاهدین: «همراه شو عزیز، آتش به شب بریز، بر ضد دیکتاتور برخیز با ستیز»، گرامیداشت شجریان در طوس و دیگر شهرهای میهن با یاد شهیدان قیام ابان در تمام طول روز شنبه با «مرغ سحر». هموطنان را مطلع کنید

شکنجه و تحقیر جوانان در خیابانهای تهران و احکام قرون‌وسطایی قطع‌دست بدستور خامنه ایخانم رجوی: این رژیم بخاطر جنایت مستمر علیه بشریت و زیر پاگذاشتن کرامت انسانی باید از ملل متحد طرد و سردمدارانش به عدالت سپرده شوند. جامعه جهانی نباید اجازه دهد این رژیم، قرون وسطا را به قرن بیست و یکم بیاورد