سناتور لیندزی گراهام، عضو ارشد سنای آمریکا در پیامی نوشت: خامنه ای و پیروان جنایتکار او باید بابت وضعیت جاری سرزنش شوند. اگر آنها تنشان برای یک درگیری میخارد، درگیری در کار خواهد بود.

 

ایرانیان شریف و آزاده‌، حامیان مقاومت و اشرف نشانان در یک گردهمایی بزرگ در واشنگتن در مقابل ساختمان وزارت خارجه آمریکا همبستگی و حمایت خود را از مقاومت ایران و قیام مردم به نمایش گذاشتند.

 

ایرانیان شریف و آزاده‌، حامیان مقاومت و اشرف نشانان در یک گردهمایی بزرگ در واشنگتن در مقابل ساختمان وزارت خارجه آمریکا همبستگی و حمایت خود را از مقاومت ایران و قیام مردم به نمایش گذاشتند.

صفحه3 از5823