کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، انزجار و محکومیت شدید خود را نسبت به احکام قرون وسطایی قضاییه آخوندها علیه خانمها مژگان کشاورز، منیژه عربشاهی و دخترش یاسمن آریانی ابراز میکند.

صفحه3 از5847