بدنبال فاجعه زیست محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه و بی عملی رژیم برای مقابله با این فاجعه، خطر برخاستن طوفان نمک این مناطق را تهدید می کند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ضمن محکوم کردن ترور ناجوانمردانه خانمها عروبه برکات و دخترش حلا برکات دو تن از زنان فعال سوری که در خانه شان در استانبول با ضربات کارد به قتل رسیدند را به اپوزیسیون سوریه به ویژه زنان مبارز سوری صمیمانه تسلیت می گوید.

صفحه3 از5292