طی روزهای اخیر در یک ترفند شیادانه آخوندی، شاهد اعلام آمار و ارقام گمرکی درمورد رشد صادرات غیر نفتی که آخوند روحانی و سایر کارگزاران رژیم آن را نشانه بهبود شاخصهای اقتصادی کشور قلمداد می‌کنند.


آخوند روحانی در سخنرانی برای جمعی از سرکردگان و عوامل حکومت آخوندی در دانشگاه تهران، با اشاره به بحران و جنگ و جدال درونی رژیم در آستانه نمایش انتخابات مجلس آخوندی گفت: ما در شرایط سختی هستیم در شرایط اقتصادی سختی هستیم.

صفحه3 از5879