فراخوان به عموم زحمتکشان و نفتگران

 
کمیسیون کار شورا از سازمان بین المللی کار و از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق کارگران می‌خواهد
رژیم ضد کارگری آخوندی را محکوم و از اعتراضها و اعتصابهای کارگران ایران حمایت کنند

دود و دم اطلاعات آخوندی در مورد دستگیری جمشید شارمهد شنبه شب ۱۱ مرداد آخوند علوی وزیر اطلاعات در تلویزیون رژیم با قدرت‌نمایی و ادعای انجام یک فقرهٔ «عملیات پیچیده» دیگر توسط سربازان بدنام، از دستگیر کردن جمشید شارمهد به‌عنوان یک عامل «مورد حمایت جدی دو سرویس آمریکا و اسرائیل» خبر داد که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت می‌کرد.

صفحه4 از6010