مسئؤل قتل دلخراش رومینای ۱۴ ساله، رژیم آخوندها با عملکردها و قوانین قرون‌وسطایی و زن‌ستیزانه است


قتل فجیع و دلخراش رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله‌ در تالش بدست پدرش، نتیجه سیاستها و قوانین ظالمانه و قرون وسطایی رژیم زن ستیز آخوندی است که در قانون و در عمل وحشیگری و ظلم و ستم علیه دختران و زنان را تشویق و ترویج میکند. مسئول قتل رومینا اشرفی، فاشیسم دینی حاکم بر ایران است.

مجیزگویی روحانی از خامنه ای و گوشزد کردن خطر دشمن در مجلس آخوندی

مجیزگویی آخوند روحانی از خامنه ای درمجلس نورسیده
 همراه با کوبیدن میخ فرماندهی و جنگ گرگها در ولایت بحرانی:
خامنه‌ای در سال۹۷ گفت رئیس‌جمهور فرمانده میدان جنگ هست
و ۲ قوه دیگر و همه نهادها موظف هستند به دولت یاری برسانند

نامه شماری از سناتورها و پارلمانترهای ایرلند به آنتونیو گوترز رژیم ایران از پاندمی ویروس کرونا برای سرکوب و دستگیری مخالفان استفاده می کند


نامه شماری از سناتورها و پارلمانترهای ایرلند به آنتونیو گوترز رژیم ایران از پاندمی ویروس کرونا برای سرکوب و دستگیری مخالفان استفاده می کند.

صفحه4 از5975