آخوند شیاد شیخ حسن روحانی که قبل از سفر به نیویورک و در سخنرانی در مجمع عمومی، در منتهای ذلت به بفرمازدن به بازار ایران و مشارکت در تاراج منابع و دارایی های مردم ایران پرداخته بود، در مراسم رژیم به مناسبت سالگرد جنگ ضدمیهنی، مداخلات تروریستی رژیم و شراکت در کشتار مردم سوریه و عراق و یمن و برنامه موشکهای بالیستیک را حمایت از مستضعفان و مظلومان توصیف کرد و ضمن این که خود را گوش بفرمان خامنه ای معرفی می کرد، با ذلت وفضیحت یکبار دیگر رژیم آخوندی را به برجام متعهد دانست.

صفحه5 از5292