شهردار رودی جولیانی در مصاحبه با فاکس نیوز، راه حل مقابله با تهدید اتمی و جنگ افروزی رژیم آخوندی در منطقه را حمایت از آلترناتیو دموکراتیک رژیم آخوندی دانست.

صفحه6 از5847