تهدیدات نمایندگان خامنه ای زمینه ساز سرکوب مجدد وحشیانه زنان در ایران


روز جمعه ۱۱ مهرماه، آخوند جنایتکار یوسف طباطبایی، نماینده خامنه ای در اصفهان، خواهان ایجاد ناامنی برای زنان میهن‌مان تحت عنوان آخوندساخته بدحجابی شد و در دیدار با سرکرده نیروی انتظامی استان اصفهان گفت:‌«باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند... باید در خصوص هنجارشکنی و قانون شکنی اختیارات بیشتری به نیروی انتظامی اعطا شود... نباید ترس داشته باشیم از این که اگر با هنجارشکنان برخورد کردیم، علیه ما اقدام خصمانه ای انجام دهند».

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و زندانیان قیام در زندان تهران بزرگ - فشافویه


پس ازآنکه دژخیمان رژیم در زندان فشافویه زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان قیام آبان ۹۸را به اجبار و توسط گارد زندان درروز چهارشنبه ۹ مهرماه از تیپ ۵ این زندان به تیپ ۲ منتقل کردند، زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان قیام دراعتراض به این جابجایی دست به اعتصاب غذا زدند.

صفحه7 از6056