ادعای آخوند روحانی مبنی بر شکستن فشار حداکثری، واکنش باند خودش را برانگیخت و هریک به گوشه ای از ورشکستگی و بحران بی‌علاج اقتصادی در نظام تبهکار و سراپا فساد آخوندها را به وی گوشزد کردند.خامنه ای در دیدار با شماری از مزدوران به اصطلاح دانشگاهی خود درباره مخالفتهای گسترده در دانشگاههای کشور در خصوص دعاوی مسخره اش راجع به پیشرفت علمی، اعتراف کرد و نسبت به دچار شدن مزدورانش به «یأس و ناامیدی»، هشدار داد.

صفحه7 از5879