روحانی، رئیسی و سرکردگان رژیم، رئیس جمهور و مقامات آمریکا را تهدید به ترور می‌کنند


سردمداران رژیم آخوندی فرصت دوران انتقال قدرت در آمریکا را مغتنم شمرده و در سالگرد هلاکت جلاد مردم ایران و خلق‌های منطقه، یکی پس از دیگری به تهدید رییس جمهور و مقامات آمریکا به ترور روی آورده اند. هدف رژیم از این ارکستر تروریستی ارعاب مقامات دولت بعدی و کسب امتیاز است.

صفحه8 از6092