دروغهای جنایت‌بار رژیم در ربط دادن خرید واکسن با تحریم


 به دنبال اعلام برنامه کوواکس وابسته به سازمان بهداشت جهانی در مورد برطرف شدن همه موانع برای خرید واکسن، سران و کارگزاران رژیم تعلل خائنانه و جنایت‌بار رژیم آخوندی در تهیه واکسن را به اف.ای.تی.اف ربط دادند.

صفحه9 از6089