وزارت خارجة جمهوری کوزوو در پیامی نگرانی عمیق خود را نسبت به آزمایش موشکی رژیم آخوندی ابراز کرد، و گفت: «(این آزمایش موشکی)...، تهدیدآمیز و با قطعنامة 2231 شورای امنیت ناهمخوان است.

برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارتخارجه آمریکا ضمن محکوم‌کردن آزمایش موشکی رژیم در نقض قطعنامة ملل متحد، به توطئه‌تروریستی این رژیم علیه گردهمایی مقاومت ایران در پاریس اشاره کرد.

ایرانیان آزاده در کپنهاگ دانمارک و یوتوبوری و بروس سوئد در حمایت از اقشار مختلف تحت ستم مردم ایران بویژه کارگران اعتصابی و معلمان تظاهرات کردند و اعدامهای جنایتکارانه رژیم را محکوم کردند.

صفحه9 از5700