قیام مردم عراق که خواستار اخراج رژیم و مزدورانش از عراق هستند، آخوندها را به وحشت انداخته و به زوزه سردادن به خاطر برهم خوردن بسیجها و نمایشهای دجالگرانه رژیم در اربعین واداشته است.

صفحه10 از5879