عملکرد ضدانسانی رژیم آخوند در مورد واکسن کرونا وجه دیگری از جنایات نظام ولایت فقیه

عملکرد ضدانسانی رژیم آخوند در مورد واکسن کرونا
وجه دیگری از جنایات نظام ولایت فقیه در استراتژی کلان تلفات
در کرونای ولایت

موج اعتراضات در شبکه های اجتماعی و خشم و انزجار مردمی
و برملاشدن گوشه هایی از فساد و فضاحت عملکرد ضد انسانی رژیم
در جنگ گرگها

صفحه10 از6089