فرخ حیدری:  دمپایی زندان!


اولین پایی که منو پوشید یک زندانی بود، این جوری شد که منم راه افتادم. نمیدونم کی بود، خب زیاد فرقی هم نمیکرد که پای کی باشم و مال کی باشم. فقط خوشحال بودم که راه افتادم و اینور و اونور میرم و با همه هستم.

اسماعیل محدث: سرنگونی، میوهٔ رسیدهٔ انقلاب


ارنست همینگوی می گفت که شاید نتوانیم آغاز یک دوران را مشخص کنیم، اما پایان آن کاملاً مشهود می باشد. اگر در مورد به قدرت رسیدن نظام آخوندی و چرائی آن اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما امروز کمتر کسی وجود دارد که غروب این نظام عقب افتاده را انکار کند.

صفحه1 از883