هادی محسنی: اپوزیسیون و تنها آلترناتیو

 "...این رژیمی است که روی کلان بازی مرگ سرمایه‌گذاری کرده تا سرنگونی را برای ما دست‌نیافتنی کند
اما شورشگران سردی و سکون و خاموشی نمی‌پذیرند. برمی‌شورند و راه قیام می‌گشایند. پیوسته گفته‌ایم که باید صد بار بیشتر بجنگیم و ایران را پس بگیریم. هر مرگ را باید به تیک تاک قیام و سرنگونی تبدیل کنیم... . "( دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، پیام ۲۸ ارتش آزادیبخش ملی ایران، مسعود رجوی)

فردین ماهوتچیان: دشمن ترین دشمنان نظام


وقتی خمینی ۱۶ ماه بعد از قبضه انقلاب ضد سلطنتی و در اوج قدرت در تیرماه سال ۵۹ گفت: ”دشمن ما نه در شرق و نه در غرب است و نه در کرستان، دشمن ما همینجا بیخ گوش ما در تهران است” شگفتی همگان را برانگیخت.

صفحه1 از875