زینت میرهاشمی: فراخوان به دادخواهی یا جبهه گیری سیاسی

فراخوان به دادخواهی یا جبهه گیری سیاسی

زینت میرهاشمی

سردبیر نبرد خلق و عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

در روز دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹بیانیه ای با امضای ۱۰۴ تن از «روشنفکران، هنرمندان و فعالان مدنی به همدلی وجدانهای بیدار، دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت» منتشر شد.

 منشور وارسته: "کشتی به گل نشسته" هم در استراتژی و هم در تاکتیک

 منشور وارسته: "کشتی به گل نشسته" هم در استراتژی و هم در تاکتیک


تحقیق در امر سیاسی، تنها زمانی سیاسی است که مقایسه ای آشکار یا ضمنی انجام گیرد. مطالعه یک واحد سیاسی، اعم از جامعه، خرده فرهنگ و یا دوره، نشان می‌دهد که یک امر سیاسی را به عنوان یک واقعیت بدون مقایسه تطبیقی نمی توان ترسیم نمود.

ابراهیم مازندرانی: محمد حنیف نژاد، بالا بلند دلبر گلگون عذار من!میهن ما هم اکنون در شرایط بسیار خطیری قرار دارد. چهل سال حاکمیت جهل و جنایت فاشیسم مذهبی ارمغانی جز سرکوب، اعدام، زندان، شکنجه، جنگ، صدور ارتجاع و تروریسم افسارگیخته، فساد ،بیکاری، فحشا، تورم، فقر، غارت و تاراج اموال ملی و کلا نابودی حرث و نسل ایران خمینی زده نداشته است. اما خوشبختانه در مقابل این حکومت جبار دین پناه، مقاومتی استوار و سرفراز قد علم کرد و در تمام این دوران چهل ساله یک لحظه هم برای تحقق آرمان بزرگ آزادی مام میهن با همه چیز خود از هیچ تلاش و فداکاری و پرداخت سنگین ترین بها فروگذار نکرده است.

صفحه1 از861