Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

رحمان کریمی: تغییر دوران، استقبال از گلریزان همیاری

هموطنان ایراندوست و خواهان سرنگونی نظام فاسد فاشستی در داخل و خارج کشور
یاران و هواداران وفادار و ایثارگر مقاومت سرفراز ایران در سراسر جهان

ما که اینک در آستانه تغییر دوران و شرایط سیاسی کنونی در قبال میهن عزیزمان قرار داریم، موظفیم که در تمامی زمینه های ممکن آلترناتیو پویا و پایدار این رژیم ایرانسوز و ایرانی گداز را یاری کنیم تا بتواند رسالت تاریخی خود را به انجام برساند. مقاومت فرخنده و سرفراز ایران در طی بیش از سه دهه توانسته است از پس هر مانع و رادع و توفان و گردبادهای بنیانکن برآید و بپاید تا امروز شاهد ذلت و درماندگی و تلاشی و گسیختگی درونی جلادان شقاوت پیشه باشد. بودند کسانی که در هر فراز و فرود تحمیلی، مرگ مقاومت را اعلام می کردند و یا روزشماری می نمودند. آنها پرچمدار بس توانمندی چون مریم قهرمان را دستکم گرفته بودند. شما شاهدید و جهانیان که رژیم به احتضار و چانه انداختن افتاده است و مقاومت سرفراز ایران مصمم تر و پایدارتر برای تحقق امر نهایی سرنگونی در عرصه ملی و منطقه یی و جهانی به افتخار ایستاده است. بزودی بیست و یکمین برنامه گلریزان همیاری سیمای آزادی که همانا منعکس کننده سیمای خشمگین و عصیانی مردم ستمدیده و خواهان سرنگونی نظام پلید حاکم است، شروع می شود. جا دارد که بیش از پیش به استقبال پرشور این همیاری برویم که در حقیقت همیاری و همصدایی با ایران دربند و در آرزوی آزادی ست.