ــــ کاذبان و متقلبان خودپرست مشغله
پرداز سیاسی به هر آیین و موضع سیاسی
و اجتماعی که باشند اگر به عناوین مختلف
به ابقای رژیم حتا به بهانه تقویت یک
جناح علیه جناح دیگر، باید بدانند که از
زمره خائنان به ملک و ملت اند.
 ـــ ما به سن خود دیده ایم کسانی را که
از موضع به اصطلاح روشنفکری سیاسی
به تداوم حاکمیت ارتجاع و استبداد البته
با حاشا و انکار، کمک کرده اند.

در معرکه عدل ایستاده ام
خیره به انگشتان بریده ای برخاک
که بوی قرص نان میداد
نعره تکبیر! که این حکم حد سرقت است
آن دورتر
در آدینه نماز
جن ها و سارقان هست و هرآنچه هنوز نیست
ورد خوانان
 سم بر چمن میکوبند
و سر به مهر
و من حیران که چونان آن انگشتان فربه و پر عقیق
سالم میخزند بر جا نماز!!

آه ای حدود تاریخ
تو حاکم باش!

صفحه16 از686