ـــ اصغر نحوی پور سابقه ی مخالفت با آخوند جماعت و ابراز تنفر از حاکمیت آخوندی را دارد.
ـــ اصغر نحوی پور در بین ورزشکاران و جوانان محل زندگیش محبوب است و حرفش پذیرفتنی است، مردم برایش احترام قائلند و دوستش دارند.
ـــ اصغر نحوی پور خوشنام است، ورزشکاری روشنفکر است، با تعصب دینی و خرافات مذهبی مخالف است و این را آشکارا و بارها جار زده است.
ـــ اصغر نحوی پور دارد در میان جوانان تکثیر می شود، در خانه ها و مجلس ها و محفل های محله حرف و سخنش با نظر تائید آمیز تکرار می شود.

شرح ماجرا:
اصغر نحوی پور در ایستگاه مترو منتظر رسیدن قطار است. ناگهان سر و کله آخوندی پیدا می شود و به اسم امر به معروف و نهی از منکر گیر می دهد به وضع ظاهری زنی که او هم منتظر رسیدن قطار است. آخوند عمدن و بلند بلند و بصورت کاملن تحریک آمیز به آن زن اهانت می کند. ول کن هم نیست، آنقدر تکرار می کند که اصغر نحوی پور را عصبانی و وادار به واکنش می کند. 

از داخل لنز دوربین به خواهر مریم که چون کوهی سربلند و مغرور بر روی سن در سالن ویلپنت پاریس ایستاده است نگاه می‌کنم.

دو هفته از گردهمایی باشکوه ویلپنت میگذرد. اما هنوز شور و حال وصف ناشدنی از حمایتهای پربار و پرشور هواداران این مقاومت یا بهتر بگویم یاوران همیشگی مردم ایران همراه با اهتزاز پرچم‌های سه رنگ خورشید نشان که از یک همبستگی ملی برای آزادی هموطنان میگذرد... ... روزهای مرا پر میکند.

صفحه19 از685