پرویز مصباحی: جوانه امید در زمستانهمیاری سیمای آزادی هر ساله آینه تمام نمای قدرت و عظمت جنبشی است که پرچم استقلال خود را تنها بر پایه کمک‌های اشرف‌نشانان و حامیان خود که سر در گرو آزادی میهن دارند به اهتزاز در میاورد.

جمشید پیمان: اونقدر در گیر کار بود که وقت نداشت به چیزی به اسم "آرزو" فکر کنه!


اینو میشناسین؟ اسمش رضا بود. سیزده سالش بود که تو "سیمای آخوندی" ازش پرسیدن چه آرزویی داری؟ گفت: به آرزو فکر نکردم، زیاد کار می کنم، وقت ندارم به آرزوهام فکر کنم! رضا هیجده ساله که شد انگار فقط یک آروز داشت: مرگ!

صفحه3 از893