علی نجاتی:‌ قدرتنمایی ولی فقیه یا ترس از قیام


اظهارات منزجر کننده اخیر پاسدار رضایی جانشین سرکرده نیروی انتظامی خامنه ای، پدرخوانده داعش، مبنی بر شکستن دست و قلم کردن پای دستگیرشدگان، بیانگر وحشت خامنه ای و رژیمش از قیام و سرنگونی محتوم و از طرفی بیانگر عمق و ابعاد جنایت پیشگی نظام ولایت است.

جمال بامداد: در جستجوی تو!

 

در جستجوی تو!
به جُستجوی تو
بر درگاهِ کوه می‌گریم،
در آستانه‌ی دریا و علف

به جُستجوی تو
در معبرِ بادها می‌گریم
در چارراهِ فصول،
در چارچوبِ شکسته‌ی پنجره‌یی
که آسمانِ ابرآلوده را
قابی کهنه می‌گیرد

عبدالعلی معصومی: سرنوشت عبرت آموز «حزب تودۀ ایران» «راه توده»، شمارۀ ۷۶۴، ۵آذر ۱۳۹۹، در مقالۀ «مخالفت حزب تودۀ ایران با اعدام مجاهدین خلق» ادّعا می کند که «دربارۀ حوادث آغاز دهۀ خونین ۶۰، قضاوتهای بی سند و مدرک زیاد می شود، به ویژه دربارۀ اقدام رهبری سازمان مجاهدین خلق برای اعلام جنگ مسلّحانه و موج ترورها و انفجارها و اعدامها. ما می گوییم اسناد حزب تودۀ ایران بهترین سند و مدرک برای هر نوع تحقیق دربرابر این فاجعه است... از جمله، دربارۀ موج اعدام مجاهدین خلق، که حزب ما، علی‌رغم شرایط ملتهب و فضای خطرناک سیاسی، که موجودیّت فعالیّت نیمه علنی حزب ما را می توانست با مخاطره روبرو سازد، با آن به مخالفت برخاست و گفت که این اعدامها باید متوقّف شود. این اسناد، افشاکنندۀ آن تبلیغاتی است که ارگانهای مطبوعاتی و تلویزیونی مجاهدین خلق... حزب تودۀ ایران را حامی اعدام مجاهدین و حتّی فراتر از آن، تشویق کنندۀ اعدامها و حتّی فاش کنندۀ آدرس خانه‌های تیمیِ تیمهای مجاهدین خلق در آن زمان معرفّی می کنند؛ این اسناد از افتخارات توده‌یی هاست و هرگز نباید اجازه داد که روی آن غبار فراموشی بنشیند».

صفحه4 از893