مهرداد هرسینی:  وزارتخارجه حکومت متولی صدور تروریسمدر فردای دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی درآلمان، بجرم فرماندهی، طراحی و مشارکت در طرح ترور علیه خانم رجوی و شرکت کنندگان در گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس، بسیاری از کارشناسان مسائل تروریسم بدرستی انگشت اتهام را نه تنها بسوی وزارت اطلاعات و نیروی ترویستی قدس، بلکه فراتر از آن بسوی وزارتخارجه رژیم آخوندی دراز کرده اند.

صفحه5 از893