بتازگی می‌بینیم که چطور رژیم وحشی و خونخوار آخوندی بار دیگر و با ترفندی قدیمی با استفاده از به اصطلاح خانواده های مجاهدین «از همه چیز خود در راه آزادی گذشته» را عَلَم کرده و همراه با مزدوران خارجه نشین و البته پُر از باد در غبغب در ادعای اپوزسیون رژیم.. به جان مجاهدین در اشرف ۳ افتاده است که گویا فرزند شیرخواری را در سن سی... چهل سالگی از مادرش با زور و اجبار جدا کرده اند و اشکی نیست که در این راه نریزند و اپوزسیون نمایی نیست که از غم این شیرخوار سی... چهل ساله شب را تا به سحر برای نجاتش با تماس با وزارت اطلاعات رژیم سپری نکرده باشد....دروغ و تزویر و وارونه گویی آخوندهای حکومتی در نشان دادن تصویری غیر واقعی از انسجام درونی نظام در برخورد با ویروس کوید ۱۹، نمایشی کمدی تراژیک را به صحنه آورده که دستمایه لطیفه های فراوان در سایتها و شبکه های اجتماعی شده است.

هشتم مه، هفتاد و پنحمین سال آزادی اروپای خونین و پیروزی بسیار پر فدا و سراسر خون فشان مقاومت جهان و کانونهای شورش و نبرد مردم علیه نازیسم هیتلر است. بیاد آن میلیونها شهید و زخمی و نا پدید شده که هرگزعزیزان خود را ندیدند.

صفحه5 از855