این روزها که مردم دردمند ایران به خیابانها آمده و خونخواه چهار دهه کشتار به خون خفتگان خویش و نفی تمامیت ریا و تزویر حکومت جنایتکار ولایت فقیه شده اند، در هر گام به حقانیت مقاومتی که چهل سال تحت تعقیب و اعدام و حذف با انبوه غیر قابل تصوری از دروغ و جعل واتهام بوده پی میبرند.

سینا دشتی:‌ در سوگ سلیمانى با خنجر در کمر خلقبه هلاکت رساندن قاسم سلیمانى آن چنان تغییر کیفى در تعادل درونى و بیرونى رژیم ولایت فقیه بوده که به نظر میرسد رژیم نرمش ذلیلانه را شروع کرده و تنها به شرط موضعگیرى آمریکا علیه مجاهدین حاضر هست که به هر سازى که حضرات میخواهند، نرمش قهرمانانه بکند!.

صفحه6 از837