برخورد با استعفای ظریف
تجربه سالها نشان داده است که کلیت نظام جمهوری اسلامی برای باقی مانده خود بر قدرت دست به هر کاری، به مفهموم واقعی هرکاری می زند، بنابراین استعفای ظریف هم می تواند یکی از ترهات آنان باشد. به این معنی که با رایزنی سران نظام صورت گرفته است.

سرانجام پس از ماهها کش و قوس، گروه ویژه اقدام مالی با تمدید «چهار ماه فرصت» برای دیکتاتوری خامنه ای، ظاهرا تلاش نمود تا بقول متولیان رژیم، سیاستی بنام آب باریکه «برجام اروپایی» را فعلاُ باز گذاشته و بدین سان فرجه دیگری، حتی برای کوتاه مدت هم که شده به رژیم آخوندی اعطا نماید.

صفحه6 از785