علی صفوی: «زیبایی رازیست»-برای حمید اسدیان، صدای شصت و هفتی ها


دریغا که یار دیرینه شهدای جاودانه شصت و هفت، مجاهد کبیر حمید اسدیان، نویسنده و روشنفکر ارزنده مقاومت خیلی زود با جمع مان وداع کرد. آخرین باری که او را دیدم و احوالپرسی کردیم، مثل همیشه مهربان و لبخندی به لب داشت. افسوس که نمی دانستم این آخرین دیدارمان خواهد بود.

مهین مشکین فام و مسلم اسکندر فیلابی: حمید اسدیان، غواص دریای عشق و افشا گر ماهیت پلشت مزدوران


بنام یزدان پاک
فقدان نابهنگام و تاسف‌بار مجاهد گرانقدر حمید اسدیان بسیار دردناک و غیرقابل توصیف است. دوستان و رفقا و مجاهدین و اشرف نشانها این روزها هر یک گوشه‌هایی از فضائل اخلاقی و ارزش‌های والای انسانی این انقلابی مجاهد را برشمرده اند. اما واقعا بقول شاعر آسمانی ما حافظ که چه خوش فرموده:
بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز انکه جان بسپارند چاره نیست
حمید غواص این دریای عشق بود و آنقدر

صفحه6 از893