آخوندهای ضد ایرانی حاکم بر میهن، برای ادامه بقای حکومت ننگین خویش، تا توانستند مردم را به گلوله بستند، شکنجه کردند و در زندان‌ها قتل‌عام نمودند. آن‌ها جوانان را به سمت اعتیاد و فحشاء کشاندند و در گرداب فساد و ناامیدی غرق ساختند. به‌رغم همه این تشبثات قیام و خیزش ادامه یافت.

 

روز سوم مرداد سال ۱۳۶۰ رادیو صدای مجاهد بر روی موج‌کوتاه و با صدای انگیزاننده آقای مسعود کلانی شروع بکار کرد. خبر دهان‌به‌دهان به یاران مقاومت رسید که از میان هزاران پارازیت شنیده می‌شد: صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای انقلاب نوین مردم ایران... 

صفحه7 از775