منشور وارسته: "کشتی به گل نشسته" هم در استراتژی و هم در تاکتیک

 منشور وارسته: "کشتی به گل نشسته" هم در استراتژی و هم در تاکتیک


تحقیق در امر سیاسی، تنها زمانی سیاسی است که مقایسه ای آشکار یا ضمنی انجام گیرد. مطالعه یک واحد سیاسی، اعم از جامعه، خرده فرهنگ و یا دوره، نشان می‌دهد که یک امر سیاسی را به عنوان یک واقعیت بدون مقایسه تطبیقی نمی توان ترسیم نمود.

ابراهیم مازندرانی: محمد حنیف نژاد، بالا بلند دلبر گلگون عذار من!میهن ما هم اکنون در شرایط بسیار خطیری قرار دارد. چهل سال حاکمیت جهل و جنایت فاشیسم مذهبی ارمغانی جز سرکوب، اعدام، زندان، شکنجه، جنگ، صدور ارتجاع و تروریسم افسارگیخته، فساد ،بیکاری، فحشا، تورم، فقر، غارت و تاراج اموال ملی و کلا نابودی حرث و نسل ایران خمینی زده نداشته است. اما خوشبختانه در مقابل این حکومت جبار دین پناه، مقاومتی استوار و سرفراز قد علم کرد و در تمام این دوران چهل ساله یک لحظه هم برای تحقق آرمان بزرگ آزادی مام میهن با همه چیز خود از هیچ تلاش و فداکاری و پرداخت سنگین ترین بها فروگذار نکرده است.

رضا محمدی: انتقاد، اتهام و یک حکم قاطع قضایی


 "بنابراین تأکید می‌ کنیم که هر‌کس حق دارد مخالف شورای ملی مقاومت ایران یا سازمان مجاهدین خلق باشد و انتقاداتش را آزادانه ابراز کند. ‌اما بهانه‌ کردن این مخالفت برای مخدوش کردن مرزبندی با رژیم یا مشروعیت بخشیدن به یکی از جناحهای درونی آن را خیانت به مصالح ملت می‌دانیم". (بیانیه ملی ایرانیان، بند ۳)

صفحه7 از867