فرّخ حیدری: شیر همان شیر بُوَد گرچه به زنجیر بُوَد!

در ورودی سالن ورزشگاه سرپوشیده دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۵۸ و در شرایطی که خیلی جاها صحبت از انقلاب و اسلام و امام بود، تابلویی با این بیت شعر در کنار تصویر جهان پهلوان تختی به چشم میخورد: «شیر همان شیر بُوَد گرچه به زنجیر بُوَد»

صفحه8 از883